Asistenții medicali, în focul unui EXAMEN IMPORTANT! Unde se fac înscrierile la Constanța?

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Asistenții medicali, în focul unui EXAMEN IMPORTANT! Unde se fac înscrierile la Constanța?

Sănătate 01 Octombrie 2018 / 18:01 2058 accesări

Asistenții medicali vor fi în focul unui examen important, timp de două zile, în luna noiembrie. Astfel, examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sesiunea noiembrie 2018va fi organizat în perioada 1 - 2 noiembrie 2018, astfel: 1.11.2018 - examen pentru asistenţii medicali generalişti, surori medicale, oficianti medicali; 2.11.2018 - examen pentru asistenţi medicali - alte specializări.

Examenul de grad principal se organizeazăpentru:asistenți medicali generaliști, moase, asistenți medicali (balneofizioterapie și recuperare medicală, farmacie, igiena și sănătate publică, igenist de cabinet stomatologic, stomatologie, medico-social, nutriție și dietetică, radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Înscrierea asistenților medicali la examenul de grad principal se va face lasediul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanțadin Aleea Lăcrămioarei nr.1, în perioada08.10-23.10.2018,de luni până joi, între orele 9.00 și 15.00șivineri între orele 09.00 și 12.00, pentru toate specialitățile.

DIN LEGE Extras din Ord. M.S.nr.1137/2018pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Art.18

(1)La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai cerificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii sau sunt absolvenţi cu diploma/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– şcoală postliceală sanitară;

– liceu sanitar;

– colegiu medical universitar;

– facultate de medicina/de asistenţă medicală/de moaşe;

b)fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.

În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2)La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie si ale anexei nr.1 la Ordinul M.S. nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa si asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

(3)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art.19

DOCUMENTE! (1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declaratie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre OAMGMAMR, conform anexei nr.5;

c) copia actului de identitate valabil pana la data sustinerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a).

La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

g)adeverinţă eliberată de angajatordin care să reiasă, după caz:

(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulate in specialitatea in care a profesat cu titlul de sora medicala/oficiant medical (M) si asistent medical, in cazul in care a dobandit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (Pl, SSD sau S);

(ii) conditiile de incadrare si de durata precizate pentru situatiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2)Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificarile ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificarile ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

(3)În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4)Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

TAXA DE PARTICIPARE LA EXAMEN SEVA ACHITADUPĂ VERIFICAREA DOSARULUI

Cuantumul sumei de participarela exameneste de150 lei/participant

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plata platitorul va mentiona„Suma de participare examen grad principal 2018”.

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa

https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/

Locaţia unde se va desfăşura examenul va fi stabilită şi anunţată ulterior, în funcţie de numărul de înscrişi.12
Pagina a fost generata in 0.237 secunde