Începe colectarea datelor pentru Recensământul General Agricol 2020

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Începe colectarea datelor pentru Recensământul General Agricol 2020

Administrație 10 Mai 2021 / 11:27 492 accesări

Institutul Naţional de Statistică ‐ Direcția Județeană de Statistică Constanța anunţăstartul perioadei de colectare date pentru Recensământul General Agricol 2020 începând cudatade10 mai2021pânăîndatade31iulie2021.

RecensământulGeneralAgricolesteoacţiunedemareanvergurăcarevaasigurainformaţiile complexe şi datele statistice necesare pentru realizarea unui tablou exhaustiv alcaracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şipoliticiloragricoleșidedezvoltarerurală.

Legislaţia europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandărileOrganizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuareaderecensămintegeneraleagricolelaintervalede10ani.

ConformmetodologieiUniuniiEuropene,latoțiindicatoriireferitorilasuprafețeleagricoleseaplicăprincipiulutilizării,iarlaceireferitorilaefectiveledeanimaleseaplicăprincipiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferentîncâtelocațiiutilizeazăsuprafețeagricolesaudețineefectivedeanimale.

ÎnjudetulConstanţavorfirecenzateaproximativ32870exploataţiiagricoleîmpărțiteîn170sectoarederecensământsi47sectiide recensământ.Personalul de rencensământ din județul Constanța este format din recenzori (170),recenzori șefi (47) și 1 coordonator în conformitate cu prevederile art. 22 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.177/2020.

Colectareaşiînregistrareadatelorlarecensământserealizeazădecătrerecenzori,prininterviu faţă în faţă, cu capul/şeful exploataţiei agricole fără personalitate juridică/cupersonalitate juridicăsau o altă persoană din cadrul acesteiautilizând unchestionarelectronic instalatpeunechipamentinformaticportabil(tabletă).

Momentulşiperioadadereferinţă(aceleașiîntoatestatelemembreUE):
a)anulagricol2020,cuprinsîntre1octombrie2019şi30septembrie2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şianul calendaristic2020pentrugestionareadejecţiiloranimaliere;
b)ziuade31decembrie2020,pentruefectiveledeanimaleşiadăposturilepentruanimale;
c)ultimii3ani,pentrumăsurilededezvoltarerurală.
Pregătirea,organizareaşiefectuarearecensământuluiserealizeazădecătreInstitutulNaţionaldeStatistică,MinisterulAgriculturiişiDezvoltăriiRurale,MinisterulAfacerilorInterne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisieicentrale pentrurecensământ,cusuportultehnicalServiciuluideTelecomunicaţiiSpeciale.

RezultateleRecensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințeloreuropene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelornaționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători,fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol șiimpactul agriculturiiasupramediului.

Recensământulva furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluareaPoliticii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliardeeuro,sumăceareprezentataproape40%dinbugetulglobalalUniuniiEuropene.

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deținecirca 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiunemedie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la niveluluniunii, de 16,6 ha/exploatație,importanța rezultatelor recensământului agricol devineevidentăpentru fundamentareaPoliticiiAgricoleComunecaresăasigurețăriinoastreunsectoragricolcompetitivșidurabil.

Răspunsul tuturor la recensământ face diferența!

Pentru a produce statistici decalitate, avem nevoie de informații corecte de la toți fermierii ‐ indiferent de dimensiuneaeconomică a exploatațiilor agricole.
Statisticile produse de Institutul Naţional de Statisticăsunt instrumentepentru decidenți și pot aduce informații necesare pentru comunitățilelocale.


Înplus,răspunsurilelarecensământsuntobligatoriișiprotejatedelege,fiindutilizatedoar în scopuri statistice. Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ suntconfidenţialeşisuntutilizatenumaiînscopuristatistice.Ştiri recomandate

12
Pagina a fost generata in 0.211 secunde