Constanța! Centru pentru persoanele aflate în fazele finale ale bolilor!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Noi contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate

Constanța! Centru pentru persoanele aflate în fazele finale ale bolilor!

Sănătate 08 Mai 2018 / 18:39 1730 accesări

La 30 aprilie 2018, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanta a finalizat procesul de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, conform noilor norme de aplicare a Contractului - Cadru aprobat prin H.G 140/2018, norme ce au intrat în vigoare la 1.04.2018, a anunțat CJAS Constanța. În urma sesiunii de contractare, au fost încheiate 1.043 de contracte de furnizare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu 9 contracte mai multe decât cele aflate în derulare la 30 aprilie 2018. Din cei 9 furnizori nou intrați în contract, 6 au încheiat contractate pentru furnizarea serviciilor medicale dentare, 6 furnizori pentru acordarea dispozitivelor medicale, 2 furnizori au încheiat contracte pentru furnizarea de asistență medicală spitalicească, unul pentru specialități paraclinice și un furnizor a încheiat contract pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorie de recuperare, reabilitare a sănătăţii.

Menționăm că una dintre cele două unități sanitare cu paturi nou intrate în contract furnizează servicii de îngrijiri medicale paliative în sistem de spitalizare continuă, ceea ce înseamnă că, din nou, în județul Constanța se asigură îngrijiri pentru persoanele grav bolnave, aflate în fazele finale ale afecțiunilor.

Așadar, pentru asigurarea accesului asiguraților la serviciile medicale, la medicamente și la dispozitive, în 2018, se vor derula 1.043 de contracte, din care pe domenii de asistență medicală exemplificăm: 386 de contracte pentru asistența medicală primară; 199 contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice; 132 de contracte pentru medicina dentară; 123 de contracte cu furnizori de medicamente; 46 de contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (laborator/radiologie imagistică/medicină nucleară/anatomie patologică; 8 contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (acte adiționale încheiate de medicii de familie pentru ecografii); 34 de contracte pentru asistența medicală spitalicească; 29 de contracte pentru asistența ambulatorie de recuperare, medicină fizică, balneologie; 1 contract pentru furnizare de servicii de acupunctură; 71 de contracte cu furnizori de dispozitive medicale; 7 contracte cu furnizori de transport neasistat și consultații de urgență la domiciliu; 3 contracte cu furnizori de îngrijiri la domiciliu; 4 contracte cu furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, sanatorii.

Obiectivul principal al activităţii de contractare a constat în asigurarea unei finanţări corecte şi eficiente a tuturor domeniilor de asistenţă medicală, în limita bugetului aprobat, precum și satisfacerea nevoilor asiguraţilor din judeţ din punct de vedere al serviciilor medicale.

Precizăm că listele cu funizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acceptate la contractare pot fi consultate pe site-ul instituției www.cnas.ro/casct, la secțiunea Informații pentru furnizori.

EXPLICAȚII! Faţă de Contractul-cadru pe 2017, Contractul - cadru aprobat prin H.G nr. 140/2018 cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.

Astfel, actul normativ prevede că începând cu data de 1 iulie 2018 asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Reglementarea, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

Similar, şi investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie a.c. la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

Pachetele de servicii medicale - minimal şi de bază - s-au reorganizat într-o modalitate schematică, sub forma unei structuri generale în Hotărârea de Guvern, iar detalierea serviciilor medicale acordate, a condiţiilor acordării şi a documentelor eliberate este stabilită prin normele metodologice de aplicare a contractului - cadru aprobate prin Ordinul Ordinul MS/CNAS/397/836/2018.

În pachetul de servicii medicale de bază pentru asiguraţi s-au introdus noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, s-a clarificat modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil.

În ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice s-au introdus serviciile medicale în scop diagnostic - caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiţii suplimentare de eligibilitate.

Tot în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, şi care lucrează exclusiv în această activitate, au putut încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. Se pot acorda până la patru consultaţii/trimestru/asigurat pentru îngrijiri paliative.

Pentru accesul asiguraţilor la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistența medicală primară și la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitățile clinice s-a precizat că programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim 5 zile pe săptămână, iar programul de activitate pentru medicii dentişti cu integrare clinică a fost stabilit la 3 şi 1/2 ore pe zi (1/2 normă).

Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de oncologie, se pot prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

Asiguraţii vor putea transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

Medicii prescriptori au obligaţia generală să respecte protocoalele terapeutice de prescriere a medicamentelor. Pentru medicamentele care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătății și al Președintelui CNAS, până la elaborarea și aprobarea protocolului în condițiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicațiilor, dozelor și contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), în limita competenței medicului prescriptor.

Începând cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic.

Au fost revizuite sancţiunile aplicabile furnizorilor, în sensul diminuării/extinderii gradualităţii, pentru o mai bună corelare cu gravitatea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. Totuşi, s-au introdus şi sancţiuni noi.

Astfel, spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației. O sancţiune similară se aplică şi în cazul furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv celor de medicină fizică și de reabilitare.

Totodată s-a modificat şi modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, în sensul că aceasta se va face prin plată directă sau prin executare silită.

Prin noul Contract-cadru s-au introdus tarife unitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale şi/sau paliative la domiciliu s-a introdus valoarea de contract.

Modul de derulare a activităţii furnizorilor de îngrijiri medicale şi/sau paliative la domiciliu în relaţie contractuală cu CAS a fost revizuit, introducându-se o serie de condiţii suplimentare de calitate şi de transparenţă, dar şi dispoziţii tranzitorii vizând adaptarea la noile condiţii. Spre exemplu, aceşti furnizori au obligația de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în ziua anterioară, în relație contractuală cu acestea.

Totodată, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate au obligația obligația de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii și tipuri de dispozitive.

Pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanţă anuală, iar pentru medicii nou-veniţi într-o localitate, a fost dublată perioada de susţinere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienţi, respectiv de la 6 la 12 luni, sunt explicațiile președintelui/director general al CJAS, dr. George - Mirel Cristescu.Ştiri recomandate

12